Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2016

zi
7757 3a0a 500
zi
5650 0ea1
AAAhhh....bear hug!!
zi
4857 dbf3 500
Reposted fromrol rol viabealobster bealobster
zi
4125 c249
zi
8480 111e
Reposted fromshakeme shakeme viaachiku achiku
zi
6418 aba7
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaachiku achiku
zi
zi
zi
Reposted frommeem meem viakundel kundel
zi
3535 f584
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxvou xvou
zi
W najbardziej nieoczekiwanym momencie dopada cię myśl, że nic nie umiesz, jesteś nic niewarta, nie dasz rady. To właśnie lęk wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. Dzieci alkoholików żyją w konflikcie, bo z jednej strony chcą pokazać światu, jakie są samodzielne i silne, z drugiej często placzą bezradnie w kącie.
— Magdalena Cielecka
Reposted frommhsa mhsa viaxvou xvou
zi
Reposted fromteijakool teijakool viaatranta atranta
zi
Reposted frome-punc e-punc viaatranta atranta
zi
7695 ce00
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaatranta atranta
zi
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaatranta atranta
zi
3460 a81f 500
Reposted fromsarazation sarazation viapsychoviolet psychoviolet
zi
7614 dbdc 500
Reposted fromsmacznazupka smacznazupka viaatranta atranta
zi
0490 95fd 500
zi
zi
Whatever our souls are made of, her and mine are the same.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl